mG8ShlWrMDI-me

Tie­to­suo­ja­se­los­te


Tie­to­suo­ja­se­los­te

Päi­vi­tet­ty: 19.1.2022

1 Re­kis­te­rin­pi­tä­jä


Yh­teys­hen­ki­lö

Nimi: Poh­jal­ta­Hui­pul­le

Säh­kö­pos­tio­soi­te: joonas@poh­jal­ta­hui­pul­le.fi

2 Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tarkoitus

  • Asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen ja ylläpito
  • Asia­kas­kir­jeet ja tie­dot­teet
  • Mark­ki­noin­ti omille asiak­kail­le
  • Ana­ly­soin­ti ja ti­las­toin­ti

3 Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Asiakkaan pe­rus­tie­dot
  • Nimi: Joonas Häkkinen
  • Säh­kö­pos­ti
Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
  • Asiakkaan itse itsestään antamansa tiedot

4 Net­ti­si­vun eväs­te­käy­tän­nöt

Seu­raa­vas­sa tietoa tämän sivuston eväs­te­käy­tän­nöis­tä: mitä tietoja net­ti­si­vul­la kerätään ja miksi.

Mitä evästeet (=cookies) ovat?

Kuten useimmat net­ti­si­vut, myös tämä sivusto käyttää evästeitä. Ne ovat pieniä tie­dos­to­ja, jotka selaimesi tallentaa lait­teel­le­si pa­ran­taak­seen sivuston käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Lisää tietoa eväs­teis­tä löydät esi­mer­kik­si Wi­ki­pe­dias­ta.

Eväs­tei­den käytöstä

Evästeitä käytetään tällä si­vus­tol­la alla ku­va­tuil­la tavoilla. Va­li­tet­ta­vas­ti useim­mi­ten ei ole mah­dol­lis­ta estää eväs­tei­den käyttöä ilman, että myös niiden mah­dol­lis­ta­mat toi­min­nal­li­suu­det estetään. Eväs­tei­den käyttö onkin näin ollen suo­si­tel­ta­vaa mikäli et ole täysin varma tar­vit­set­ko niitä tai jos ne mah­dol­lis­ta­vat palvelun jota käytät.

Tällä si­vus­tol­la käytössä olevat evästeet:

Si­vus­tol­lam­me voidaan käyttää evästeitä käyt­tö­ko­ke­muk­sen pa­ran­ta­mi­sek­si. Käytämme tietoja sivuston ke­hit­tä­mi­seen sekä kä­vi­jä­mit­tauk­seen. Eväste on pieni teks­titie­dos­to, joka tallentuu käyttäjän selaimeen verk­ko­si­vul­la käydessä. Eväs­tei­den avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän hen­ki­löl­li­syys ei käy ilmi eväs­tei­den avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen ase­tuk­sis­ta, mutta re­kis­te­rin­pi­tä­jä ei takaa, että sivusto toimii oikein eväs­tei­den pois­ta­mi­sen jälkeen.

Eväs­tei­den käytön estäminen

Voit estää eväs­tei­den käytön selaimesi ase­tuk­sis­ta (li­sä­tie­toa löydät selaimesi ohje/help -valikosta). Huo­mioit­han, että eväs­tei­den käytön esto selaimen ase­tuk­sis­ta vaikuttaa sekä tämän että muiden käyt­tä­mie­si sivujen toi­min­taan.

5 Tietojen käsittely ja kä­sit­te­li­jät

Tietoja ei luovuteta sään­nön­mu­kai­ses­ti muille tahoille kuin re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le ja hänen työn­te­ki­jöil­leen.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le.


Tietojen kä­sit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja kä­si­tel­tä­vät tiedot suojataan asian­mu­kai­ses­ti. Poh­jal­ta­Hui­pul­le huolehtii siitä, että tietoja kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain niiden työn­te­ki­jöi­den toimesta, joiden työn­ku­vaan se kuuluu.

6 Tietojen säi­ly­ty­sai­ka

Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asia­kas­suh­teen yl­lä­pi­tä­mis­tä ja kir­jan­pi­toa varten. Tiedot pois­te­taan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa.


7. Kol­man­sien os­a­puo­lien linkit


Poh­jal­ta­Hui­pul­le -sivusto sisältää linkkejä ul­ko­puo­li­sil­le si­vus­toil­le. Emme kont­rol­loi näitä sivustoja, eikä tämä tie­to­suo­ja­se­los­te koske näitä ul­ko­puo­li­sia sivustoja. Suo­sit­te­lem­me tutus­tu­maan jokaisen sivuston tie­to­suo­ja­se­los­tei­siin ja käy­tän­töi­hin erikseen.


Osa sivun linkeistä on ns. Affiliate-mark­ki­noin­ti­link­ke­jä. Näiden linkkien kautta voimme saada ra­hal­lis­ta korvausta. Näistä kau­pal­li­sen yh­teis­työn linkeistä on il­moi­tet­tu * -merkillä ja kir­joi­tuk­sen alussa olevalla tekstillä “Kau­pal­li­nen yhteistyö yrityksen xxxx kanssa. Ostamalla tuotteen *-merkityn linkin kautta, tuet sivuston ylläpitoa. Linkin klik­kaa­mi­nen ei aiheuta sinulle yli­mää­räi­siä kuluja”. Mai­nos­link­ke­jä si­säl­tä­vät kuvat on merkitty tekstillä “mainos”. Suo­sit­te­lem­me vain tuotteita, jotka olemme itse valinneet ja joihin luotamme.


Linkit

© Pohjalta Huipulle. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste