Corruption loves money. EURO banknote bank bill
26.1.2022tienaa rahaa

10 Tapaa tienata rahaa kotona

1643219025237_Work%20From%20Home%20Freelance%20Blog%20Banner%20(1)-me.png

Voiko kotona tienata rahaa? Moni meistä varmasti haaveilee tie­naa­mi­ses­ta kotona tai suurista pas­sii­vi­sis­ta tuloista. Kaikki tämä on nykyisin mah­dol­lis­ta, ei ole enää edes pakko poistua kotoa.


Listaan alle muutamia tapoja tienata rahaa kotona.


1. Etsi etätöitä

Tämä on varmaan helpoin tapa tienata rahaa kotona nopeasti. Voit etsiä esi­mer­kik­si pu­he­lin­myyn­ti­työ­tä tai tie­to­ko­neel­la tehtävää työtä Duu­ni­to­ris­ta. Chat-ope­raat­to­rin työtäkin löytyy netistä, mutta va­li­tet­ta­vas­ti lähes kaikissa chat-ope­raat­to­rin töissä vain jutellaan miesten kanssa mak­sul­li­sis­sa pal­ve­luis­sa mah­dol­li­sel­la feikillä pro­fii­lil­la.


Kotona työs­ken­te­le­mi­nen ja tie­naa­mi­nen on helpompaa, jos pystyt toimimaan free­lance­ri­na, yrit­tä­jä­nä tai ke­vy­ty­rit­tä­jä­nä.

2. Perusta oma verk­ko­si­vu tai blogi

Voit tienata li­sä­tu­lo­ja pe­rus­ta­mal­la oman verk­ko­si­vun tai blogin. Tämä kuitenkin vaatii aikaa ja kär­si­väl­li­syyt­tä. Et tule tällä heti tie­naa­maan isoja summia, ellet ole joku mark­ki­noin­ti­vel­ho. Si­vuil­la­si voit aloittaa esi­mer­kik­si affiliate-mark­ki­noin­nin eli kump­pa­nuus­mark­ki­noin­nin ja saat komission aina kun joku ostaa tai tilaa palvelun linkkisi kautta. Tienaan itsekin vähän tas­ku­ra­haa tällä blogilla.


Tapoja tienata blogilla:

  • Affiliate- eli kump­pa­nuus­mark­ki­noin­ti
  • Yri­tys­kump­pa­nuus
  • Spon­so­roi­dut julkaisut
  • Mai­nos­tu­lot, kun näytät sivuilla Google Adsense mainoksia
  • Oman osaamisen myyminen

Jos et ole kiin­nos­tu­nut blog­gaa­mi­ses­ta, mutta haluat silti jakaa arkeasi tai jakaa har­ras­tuk­se­si, Instagram-, Tiktok- tai Youtube-tili voi olla var­tee­no­tet­ta­va ratkaisu, jossa voit tienata rahaa hil­jat­tain ajan ja vaivan avulla.


Lue lisää: Affiliate-mark­ki­noin­nis­ta.

3. Tienaa rahaa vas­taa­mal­la ky­se­lyi­hin

Voit täytellä netissä ky­se­ly­lo­mak­kei­ta eri pa­nee­leil­la ja tienata tas­ku­ra­haa. Niillä on mah­dol­lis­ta tienata mie­les­tä­ni jopa 400 euroa kuu­kau­des­sa, jos sinulla on vain runsaasti aikaa täytellä ky­se­ly­lo­mak­kei­ta.

Kyselyjä tehdään, koska yritykset, jul­kis­hal­lin­non laitokset sekä muut or­ga­ni­saa­tiot ovat kiin­nos­tu­nei­ta tuot­tei­taan ja pal­ve­lu­jaan käyt­tä­vien ihmisten nä­ke­myk­sis­tä ja asen­teis­ta. Mitä paremmin ne tuntevat asiak­kai­den ja kan­sa­lais­ten ajatukset, sitä helpompi niiden on parantaa ja mukauttaa tar­jon­taan­sa.


Mak­sul­li­siin ky­se­lyi­hin osal­lis­tu­mi­sen lisäksi voit saada kutsun tuo­tetes­taa­jak­si. Sitten voit testata ja ar­vos­tel­la tuotteita. Osana jä­se­nyyt­tä sinut voidaan myös kutsua osal­lis­tu­maan ilmaisiin kil­pai­lui­hin ja ar­von­toi­hin, joissa voit voittaa jotain pal­kin­to­ja, lah­ja­kort­te­ja tai uusia tuotteita


Lue lisää: Rahan tie­naa­mi­nen ky­se­lyil­lä.

4. Perusta verk­ko­kaup­pa

Verk­ko­kau­pan voi perustaa myös ilman, että omistat varastoa tai yhtään tavaraa. Tätä kutsutaan drops­hip­pin­gik­si tai suo­ra­toi­mi­tuk­sek­si. Verk­ko­kau­pal­la ei ole tässä toi­min­ta­mal­lis­sa omaa varastoa tuot­teil­le, vaan asiakas ti­la­tes­saan verk­ko­kau­pas­ta saa tuotteen suoraan ta­va­ran­toi­mit­ta­jal­ta. Voit perustaa kaupan esi­mer­kik­si Shopifyn tai Amazonin kautta.

How to receive payments for your online store (ecommerce)

5. Myy osaa­mis­ta­si

Voit toimia free­lance­ri­na netissä ja myydä osaa­mis­ta­si yri­tyk­sil­le. Osaa­mi­se­si voi olla esi­mer­kik­si si­säl­lön­tuo­tan­toa, va­lo­ku­vaus­ta, verk­ko­si­vu­jen kehitystä, opetusta, har­ras­tuk­se­si osaamisen myymistä tai graafista suun­nit­te­lua. Voit työl­lis­tää itsesi kotona las­kut­ta­mal­la omalla toi­mi­ni­mel­lä­si tai ve­ro­kor­til­la.

6. Myy ta­va­roi­ta­si

Voit myydä turhat tavarasi helposti pois netissä esi­mer­kik­si Tori.fi, Huuto.net tai Facebook-ryhmissä. Voit myös ostaa tavaroita halvalla ja myydä pois kal­liim­mal­la. Etsit netistä halvimman tuotteen ja huomaat sillä olevan kysyntää, tingit hinnasta ja myyt tuotteen kal­liim­mal­la eteenpäin.

7. Vuokraa omai­suut­ta­si

Voit tienata hyvinkin paljon vuo­kraa­mal­la esi­mer­kik­si omia tavaroita, mökkiä tai pe­rä­kär­ryä. Rakenna vaikka pe­rä­kär­ryn päälle palju ja vuokraa sitä netissä. Voit vuokrata myös asuntoasi Airbnb pal­ve­lus­sa ja saada hyvän kor­vauk­sen jo muu­ta­mas­sa päivässä.


Omaa omai­suut­taan saa vuokrata melko vapaasti, kunhan huomioit voimassa olevan lain­sää­dän­nön ja vuo­krauk­ses­ta ilmenevät ve­ro­seu­raa­muk­set.

8. Myy käsitöitä

Osaatko esi­mer­kik­si kutoa sukkia ja pipoja kuin mestari? Teetkö omia kynt­ti­löi­tä? Moni on valmis maksamaan laa­duk­kais­ta kä­si­töis­tä paljon. Voit myydä käsitöitä esi­mer­kik­si Facebook-ryhmissä ja eri verk­ko­kaup­pa-alus­toil­la.

9. Luo verk­ko­kurs­si

Verk­ko­kurs­sit ovat olleet vahvassa nousussa viime vuosina. Niillä voi tienata huo­mat­ta­vat summat rahaa. Voit luoda verk­ko­kurs­sin kätevästi netissä ja myydä sitä esi­mer­kik­si omassa blogissa. Näin tienaat rahaa jopa nuk­kues­sa­si kun muut opis­ke­le­vat kurs­sil­la­si ja vaikka katsovat sinun kuvaamia videoita rahan tie­naa­mi­ses­ta tai leivosten lei­po­mi­ses­ta.

10. Sijoita tai treidaa

Tämä vaatii vähän jo omaa rahaa ja aikaa, mutta on yksi hyvistä tavoista tienata lisää rahaa. Si­joit­taes­sa­si rahat oikein, rahasi kasvavat korkoa hyvin ajan kuluessa.


Lue lisää: Si­joit­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen


Trei­daa­mi­ses­sa ideana on ostaa esi­mer­kik­si kryp­to­va­luut­to­ja, kun niiden hinta on laskenut hyvin ja myydä, kun kurssi nousee ja toistaa tätä. Ostat yk­sin­ker­tai­ses­ti esi­mer­kik­si kryp­to­va­luut­taa X, hintaan 0,45€ ja myyt hintaan 0,65€. Huo­maat­han kuitenkin, että voitoista maksat luon­nol­li­ses­ti veroja. Verot rea­li­soi­tu­vat, kun kryp­to­va­luut­ta vaih­de­taan mihin tahansa vi­ral­li­seen va­luut­taan, toiseen kryp­to­va­luut­taan tai kun sillä hankitaan jotakin.


Miksi trei­daa­mis­ta juuri kryp­to­va­luu­toil­la? Kryp­to­va­luut­to­jen kurssit laskee ja nousee huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin mitkään osakkeet tällä hetkellä. Tämä on trei­daa­mi­sen kannalta hyvä asia.

1643219025237_Work%20From%20Home%20Freelance%20Blog%20Banner%20(1)-me.png
Jaa tämä artikkeli
Looking up

Joonas Häkkinen

Pohjalta Huipulle on blogi siitä, kuinka voi tienata rahaa, sijoittaa, säästää ja tavoitella taloudellista riippumattomuutta. Pyrin myös kirjoittamaan mahdollisimman selkeää tietoa, jotta kaikki sen ymmärtävät.

joonas@pohjaltahuipulle.fi

Kommentit

Linkit

© Pohjalta Huipulle. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste